Programy EVVO

Obecným cílem spolku Felbiánek je seznámení dětí s podstatou udržitelného rozvoje vycházejícího z používání selského rozumu. Tohoto cíle se Felbiánek snaží dosáhnout prostřednictvím svých programů EVVO (Environmentální výuky, výchovy a osvěty). První dva z těchto programů představujeme níže.

Toulky lesem s Felbiánkem

Účelem programu  je budování a podpora pozitivního vztahu dětí k přírodě, motivace k ekologicky zodpovědnému chování a podnícení zájmu o přírodní krásy okolí jejich domova i regionu, v němž žijí. Hlavním prostředkem pro naplnění účelu programu jsou výukové aktivity Felbiánku realizované nejen v bezprostředním okolí obce Felbabka, ale také na dalších místech Středočeského kraje.

Specifické cíle projektu jsou plněny v rámci čtyř tematických okruhů: 1) „Láska prochází žaludkem“ – Skrze zážitky a smyslové vjemy rozvíjet znalosti dětí o významu přírody z hlediska zdrojů potravy (přírodních plodů) pro zvířata i člověka, a tím prohloubit kladný vztah dětí k přírodě. 2) „Komu se nelení, tomu se zelení“ – Přímým kontaktem s různými druhy odpadů podnítit u dětí kritické zamyšlení nad konzumním/spotřebním životním stylem, nad mírou produkce odpadů a způsoby nakládání s nimi. 3) „Všude dobře, doma nejlíp“ – Seznámit děti s krásami brdské přírody v okolí Felbabky, ale i dalšími geografickými celky Středočeského kraje (Křivoklátská vrchovina, Barrandien), a pomocí zážitkové pedagogiky v terénu budovat u dětí hluboký vztah k jejich okolí a pocit silné sounáležitosti s místní krajinou. 4) „Kde je voda, tam je život“ – Umožnit dětem přímým bádáním porozumět významu vody pro svět kolem nás, vést je k zodpovědnosti za hospodárné využívání vodních zdrojů a motivovat je k obhajobě principů šetření vodou ve všech jejích podobách.

Mají-li děti při hledání odpovědí na své otázky možnost samy zapojovat všechny smysly, lze předpokládat jejich komplexnější a hodnotnější rozvoj. V duchu rčení o starých psech a nových kouscích si Felbiánek v tomto programu předsevzal šířit environmentální vzdělávání a osvětu u všech generací, včetně seniorů, především prostřednictvím motivace a zaujetí generace nejmladší (tedy dětí či vnoučat starší cílové skupiny). V dnešním světě virtuální socializace bude přínosem programu také vytváření podnětného prostředí, motivace dětí a vytváření příležitostí ke kontaktu dětí s přírodou.

Více informací pro zájemce o účast v tomto programu můžete najít zde.

Máte střevo pro EVVO?

„Máte střevo pro EVVO?“ je jedním z vlajkových EVVO programů nově vzniklého spolku Felbiánek, z. s., jehož náplní je šíření aktivit EVVO mezi pedagogy klasických mateřských škol (MŠ) i dalších subjektů zabývajících se výchovou předškolních dětí. Program bude realizován v podobě jednotlivých aktivit provozovaných v průběhu školního roku, těsně navazujících na klíčové aktivity výše popsaného programu „Toulky lesem s Felbiánkem“, který se zaměřuje na děti předškolního věku. Tyto aktivity neformálního vzdělávání pro pedagogy budou mít podobu několika víkendových seminářů/workshopů a jedné týdenní letní EVVO školy.

Účelem programu je školení pedagogů či průvodců předškolních dětí pro využití přímého kontaktu s přírodou ve vzdělávání a podpora tvorby podpůrných metodických materiálů.

Cílem programu je šíření neformálního vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou dle konceptu EVVO do klasických MŠ či jiných subjektů vzdělávajících předškolní děti a sdílení nových postupů tohoto konceptu, případně jeho zdokonalování, v těch MŠ a subjektech vzdělávajících předškolní děti, kde již EVVO v nějaké formě probíhá.

Pomocí šíření konceptu EVVO mezi pedagogy klasických MŠ tento program sleduje obecný cíl spolku Felbiánek: seznámení dětí s podstatou udržitelného rozvoje vycházejícího z používání selského rozumu.

Mají-li se „proutky“ v klasických MŠ ohýbat, dokud jsou mladé, je třeba jim zajistit zdatné, kvalifikované a v konceptu EVVO zběhlé pedagogy. V tom spočívá ambice i přínos popsaného programu. 

Více informací pro zájemce o účast v tomto programu můžete najít zde.